هدر سایت
- -

نکات تلاوت

با تقلید است که صدا شکل می گیرد و تکلم قاری نیز اصلاح می شود