هدر سایت
- -

نکته ای برای قاریان مقلد

افرادی که در مرحله یادگیری نغمات هستند لازم است از شیوه وُکال نیز در یادگیری خود استفاده نمایند. اجرای نغمات به صورت وکال موجب شناخت فواصل و اجرای دقیق نغمات می شود.