هدر سایت
- -

نکته ای مهم در مورد قفلات

اجرای قفلات لحنی باید بر اساس الگوهای ذهنی و تثبیت شده در ذهن قاری اجرا شود. عدم توجه به این مسئله موجب ایجاد خارج های متعدد در ان جمله لحنی می شود.