هدر سایت
- -

نگارش قرآن از سه منظر مورد بررسی قرار می گیرد

نگارش قرآن از سه منظر مورد بررسی قرار می گیرد:

الف): رسم المصحف العثمانی که مربوط به کیفیت نگارش خط قرآن در زمان خلیفه سوم می باشد.

ب): رسم الاملاء که مربوط به کیفیت قرائت کلمات است. هر آن چیزی که شنیده می شود کتابت شود.

ج): ضبط المصحف که مربوط به علائم و شیوه های علامتگذاری کلمات است.