هفت عادت اساسی در تمرین

هفت عادت اساسی همواره باید در تمرین مورد دقت قرار گیرد تا شرایط اجرای واقعی برای تمرین کننده فراهم شود:

اجرای راحت و راحتی

با احساس و بیانگر بودن

دقت

زنده بودن ریتم اجرا

صدای زیبا

توجه متمرکز

مثبت نگری

نظرات بسته شده است.