وجه در قرائت

وجه در قرائت به سه معنی می باشد:

الف): انتخاب یکی از صور مجاز در قرائت و اجرای آن در تلاوت مانند کشش مد منفصل به قصر، توسط و یا فوق توسط

ب): داشتن و ارائه دلیل و حجت برای قرائت مانند دلیل انتخاب طریق شاطبیه در تلاوت

ج): اخذ کیفیت اداء استاد در قرائت

نظرات بسته شده است.