هدر سایت
- -

ورود و استقرار اسلام در مصر

در سال ششم هجری قمری پس از صلح حدیبیه، سفیرانی از سوی پیامبر اسلام(ص) برای دعوت پادشاهان آن زمان به دین اسلام به آنان روانه شدند. در این میان هیأتی به جانب فرعون مصر رفت. پادشاه مصر استقبال خوبی از هیأت اعزامی کرد ولی در قبول اسلام تردید کرد. با این حال پاسخ رسول گرامی اسلام(ص) را به خوبی داد و بدین ترتیب روابط مصر و سرزمین های اسلامی گسترش پیدا کرد و زمینه فتح مصر توسط مسلمانان فراهم شد. در اوایل سال نوزدهم قمری، مسلمانان توانستند وارد منطقه عریش شوند و پس از مدتی به مقر اصلی رومیان در مصر دست یابند و پس از پیروزی بر آنان به سوی اسکندریه روی آوردند و بدین ترتیب فتح مصر را کامل کنند. در سال بیستم قمری و پس از اینکه نخستین شهر عربی – اسلامی به نام فسطاط در محدوده ای نزدیک قاهره امروزی بنا شد، مصر تبدیل به دولتی اسلامی در آن دوره گردید و در سال ۲۱ هجری نیز نخستین مسجد جامع در همین شهر بنا شد.