هدر سایت
- -

وقف اسکان و وقف روم

در کلماتی که مختوم به کسره هستند می توان از روش های وقف زیر استفاده کرد:

الف): وقف اسکان        ب): وقت روم