هدر سایت
- -

وقف در لحن

وقف در لحن به دو صورت است:

الف): وقف تشویق

ب): وقف اشباع