هدر سایت
- -

وقف و ابتدای اِخباری

از جمله مواردی که در جمله بندی عبارات و اجرای قرائت اقرائی نقش بسیار مهمی دارد، توجه به وقف و ابتدای اِخباری است. منظور از وقف و ابتدای اخباری آن است که قاری در جمله بندی عبارات به صورتی عمل کند که پیام خاص به شنونده صادر شود. به طور کلی در قرائت اقرائی وقف و ابتدا و جمله بندی عبارات باید به صورتی باشد که پیام خاص وجود داشته باشد و توجه مخاطب را جلب کند.