هدر سایت
- -

وقف و ابتدا امری اجتهادی است

وقف و ابتدا امری اجتهادی است و به صورت تقلیدی نباید انجام شود.