ولوم صدا

استفاده از ولوم، از مؤلفات مهم صوت هنرمندانه است. یکی از تکنیک های مربوط به کیفیت کاربری صوت، استفاده از ولوم است

نظرات بسته شده است.