هدر سایت
- -

ویژگی تحریرهای عربی

تحریرهای ریز عربی (عُرَب) همراه با تغنین و ولوم است.