هدر سایت
- -

پرده اوج در ترتیل

پرده اوج در ترتیل، دانگ 4 صدای قاری می باشد. دانگ 5 و 6 نیز مخصوص تحقیق می باشد.