هدر سایت
- -

پرده صوتی تلاوت

پرده صوتی از مهمترین عوامل ایجاد جذابیت در تلاوت است. اولین مهارت تنغیمی تلاوت، انتخاب پرده صوتی تلاوت است.