هدر سایت
- -

پسوندهای لحنی

پسوندهای لحنی به جز موارد بسیار محدود جزو اصوات غیرلحنی محسوب می شوند.