هدر سایت
- -

پنج اختلاف اساسی طرف حفص از عاصم

در طرق حفص، ۲۱ مورد از موارد اختلافی است و در ۵۲ طریق حفص، ۵ موضوع دارای اختلاف اساسی است:

الف): میزان کشش مد منفصل                        ب): میزان کشش مد متصل

پ): غنه در لام و راء                                   ت): تکبیرات خاص

ث): سکت