هدر سایت
- -

پنج اشکال شایع در تلاوت

پنج اشکال شایع در تلاوت بسیاری از افراد وجود دارد که ذیلاً اشاره می گردد:

الف): عدم انتخاب پرده شروع و کوک مناسب برای تلاوت

ب): عدم انتخاب ردیف لحنی مناسب

ج): عدم توجه به روش اوج گیری

د): عدم توجه و انتخاب تحریر متناسب با انعطاف صدا

د): اجهاد یا ضعف در پردازش صدا