پنج مؤلفه مهم کیفی در لحن

پنج مؤلفه مهم کیفی در لحن وجود دارد که موجب ارتقاء و رشد مهارتهای لحنی می شود. با در نظر گرفتن این پنج مؤلفه می توان سطح کیفی افراد را ارزیابی کرد.

الف): ارتفاع                ب): سرعت          پ): تحریر           ت): صحت          ث): نفس

نظرات بسته شده است.