هدر سایت
- -

پنج موضوع اساسی هر تلاوت

پنج موضوع اساسی که در هر تلاوتی باید به آن توجه کرده و تلاوت را بر اساس آن ارتقاء داد:

درجه تونیک               ردیف                 مدولاسیون                      اوج                    تحرک