هدر سایت
- -

پنج پارامتر کیفی در ارزیابی ارتفاع صدا

محمد کاکاوند

پنج پارامتر کیفی در ارزیابی ارتفاع صدا

مطرح شده در جلسه ۲۲ آبان ماه ۹۴

محمع قاریان قرآن کریم