هدر سایت
- -

پیش مقدمات در تمرین تحریر

برای تمرین تحریر ابتدا لازم است صدا را در یک اکتاو گرم کرده و حنجره را آماده سازید. سپس در هر درجه به سه صورت خطی، ویبره (ویبراسیون) و موجی صدا را تولید نمایید. در مرحله بعد سعی کنید به صورت ترکیبی هر سه بخش را در صدا و در هر درجه اجرا نمایید. بدیهی است که در اینکار نباید صدا به درجات بالا و پایین منتقل شود و فقط باید در همان درجه صورت گیرد. در مرحله سوم یعنی مرحله موجی، باید سرعت موج را به طوری که باعث عدم بهم ریختگی در نوسانات آن می شود ادامه داد و تولید کرد. تند و کند کردن سرعت موج نیز از جمله مسائلی است که در این بخش انجام می شود. این کار باعث منعطف شدن صدا در درجات مختلف می شود. پس از طی مراحل مذکور باید بر روی تحریرها تمرین کرد.