هدر سایت
- -

پیش نیازهای تقلید

پیش از ورود به دوره تقلید باید پیش نیازهایی را گذراند که این پیش نیازها در قالب مطالب تجویدی، یادگیری کلیت و شکل اجرای ساده مقامات در قالب ترتیل خوانی و یادگیری مهارتهای اولیه و مهم صوتی است.