هدر سایت
- -

چند عامل مهم برای ایجاد حالت در صدا

عواملی مانند تحریر، گلیساندو، ویبره و داینامیک از جمله موارد مهمی است که باعث ایجاد حالت در صدا و احساسات در صوت می شود.