هدر سایت
- -

چند مهارت لحنی تلاوت

عواملی همچون نفس، کمیت تحریرها، سرعت تحریرها، تحرک، انتقال و اتصال اجناس، ارتقاع صدا، قدرت انعطاف، تکنیک های لحنی و … از عوامل بسیار مهمی است که موجب ارتقاء سطح کیفی تلاوت از خوب به عالی، عالی به ممتاز و ممتاز به فوق ممتاز می شود.