چند مورد از موارد تنغیمی مقام صبا

در مقام صبا موارد تنغیمی مختلفی باید مورد توجه قرار گیرد که به چند مورد اشاره می شود.

الف): شناخت درجه ششم مقام صبا که تحت عنوان صباعجمی شناخته می شود و نقطه انتقال به بیات عجمی و عجم است.

ب): غماز مقام صبا، درجه ششم آن است که در بین قاریان تحت عنوان جواب صبا شناخته می شود.

ج): اجرای دو درجه پایین از درجه تونیک صبا به صورت نزولی و شروع از صباعجمی که تبدیل به مقام عجم می گردد.

د): اجرای پررنگ جنس حجاز در اثنای اجرای مقام صبا

ذ): اجرای فاصله بمل درجه هشتم

نظرات بسته شده است.