هدر سایت
- -

چند نکته مهم صوتی

زمانی که صدا در آمادگی کامل خود نبوده و قاری دچار کسالت، مریضی و … است و مجبور به تلاوت است باید چند مورد مهم را توجه نماید:

1 – کم تحرک تر بخواند

2 – صوت محور نخواند و بیشتر به لحن بپردازد

3 – از شدت و حجم زیادتر صدا برای تلاوت استفاده نکند

4 – به فکر اوج خواندن و تشویق گرفتن از مستمع نباشد

5 – با مدیریت صوت خویش، صدا را به اندازه توانایی خویش تنظیم و کنترل نماید.

6 – حتی الامکان به فکر تحریرزدن بر روی کلمات نباشد زیاد تحریرها موجب ارتعاش بیشتر تارهای صوتی می شوند

7 – مقداری دور سرعت تلاوت خویش را تندتر نماید