هدر سایت
- -

چند نکته کیفی ردیف

در ردیف، کیفیت های مختلفی مد نظر است از جمله:

الف): ردیف باید دارای تنظیم صحیح و استاندارد باشد

ب): ردیف باید بیانگر توانمندی موسیقایی خواننده باشد

پ): ردیف نباید سرگردان و آرتیماتیک باشد

ت): ردیف باید سیر نغمگی صحیح داشته باشد

ث): ردیف باید تحرک و تنغیم داشته باشد

ج): ردیف باید حالت شوق ایجاد کند و شوق یکی از نشانه های حس استاندارد و صحیح است