هدر سایت
- -

چند ویژگی قرائت تدویر

دو برابر کردن سرعت تحقیق موجب ایجاد قرائت تدویر نمی شود زیرا ساختار، بافت موسیقایی، نحوه استفاده از درجات صدا، فاصله میان آنها و همچنین ضرباهنگ ملودی است که این تمایز را ایجاد می کند.