هدر سایت
- -

چند کار برای پیش از اجرای تلاوت

پیش از اجرای تلاوت چند کار مهم باید توسط قاری صورت گیرد:

الف): آکسان گذاری کلمات و عبارات مورد نظر

ب): ردیف گذاری کل تلاوت

ج): انتخاب روش اوج گیری بر اساس توانمندی موجود صوت

د): انتخاب درجه صوتی مناسب