هدر سایت
- -

چهار آیتم مهم کیفی در لحن

چهار آیتم در لحن موجب ارتقاء و رشد می شود و در صورت عدم وجود نیز موجب ضعف یا عدم کسب مهارت می شود:

الف): ارتفاع                 ب): نفس                        ج): تحرک                       د): تحریر