هدر سایت
- -

چهار مسئله پیش از تلاوت

پیش از انجام تلاوت باید حداقل به چهار مسئله توجه شود:

الف): انتخاب پرده شروع                                              ب): انتخاب روش اوج گیری

ج): تسلط بر متن برای الزامات لحنی الفاظ                 د): انتخاب ردیف لحنی متناسب شرایط صوتی