هدر سایت
- -

چهار موضوع زیبایی شناسی صدا

زیبایی شناسی صدا در چهار موضوع اساسی مطرح است:

الف): کلام و کیفیت خوانش آن

ب): موسیقی و کیفیت های آن

ج): سکوت که جایگزین موسیقی و کلام می شود

د): جلوه های صوتی که مربوط به عوامل زیباسازی صداست