هدر سایت
- -

چهار موضوع مهم برای اجرای با تسلط

برای مسلط شدن در اجرا باید حداقل چهار موضوع را مد نظر قرار داد:

الف): ثبات درجه تونیک            ب): ثبات ردیف                پ): ثبات روش مدولاسیون              ت): ثبات متن