هدر سایت
- -

کامل یوسف بهتیمی سوره حجرات آیات ۱۳ تا آخر، قاف ۱ تا ۱۱، علق ۱ تا ۸