هدر سایت
- -

کلاژ ملودی

کلاژ ملودی به معنی قسمت قسمت کردن یک جمله لحنی است. در این حالت، ملودی حداقل به دو بخش تقسیم می شود و هر قسمتی دارای تنظیم خاص و قفله ای خاص می باشد. کلاژ از مصادیق قدرت تنغیم نیز محسوب می شود.