هدر سایت
- -

کیفیت ادای قلقله

قلقله حروف قطب جد تابع حرکت حرف قبل و بعد خود نیست. تمامی حروف قلقله میل به فتحه دارند. فتحه حروف قاف و طاء به صورت فتحه مفخم و مابقی حروف با تلفظ فتحه عربی می باشد. این شکل ادای قلقله تابع نظر ابن جزری است. همه قاریان نیز مطابق این نظر تلاوت می کنند. ظاهرا در قدیم، قلقله را میل به ضمه می دادند که صحیح نیست.