کیفیت صداپردازی و حالت دادن به صدا

افرادی که کیفیت صداپردازی را درک نمی کنند و توانایی اجرای این قابلیت را در صدای خود ندارند حتماً باید از صدای قاری الگو تقلید کنند تا صدا حالت مناسب به خود گیرد.

از کیفیت حالت دادن به صدا می توان تشخیص اولیه داد که آن شخص از هوش و گوش موسیقایی اولیه برخوردار است.

نظرات بسته شده است.