گفتاری در باب ساخت شناخت (بخش اول)

🔷️ گفتاری در باب ساخت شناخت
✍️🏻 نوشته: محمدکاکاوند
📚 بخش اول
___________________________

پرداختن به جذابيت هاي ظاهري تلاوت علي الخصوص مباحث آوايي و آهنگين همواره مورد توجه بوده و هست. جذابيت هاي اين بخش از تلاوت قرآن از آن جهت است که داراي اثرات خاص رواني بوده و منجر به بروز عواطف و احساسات در افراد مي گردد و در نهايت منجر به فراگيري هنر تلاوت قرآن کريم مي شود. اين مباحث آوايي تحت يک عنوان کلي به اسم علم صوت و لحن شناخته مي شود. جاذبه اين مقوله تلاوت قرآن نيز بسيار زياد است به طوري که بسياري از متعلمين قرآني، ساليان متمادي وقت خود رو مصروف فراگيري ظرافتها و جذابيت هاي آن مي کنند. افراط در اين زمينه و به تعبيري مشغوليت هاي متعدد در اين بخش از تلاوت قرآن، منجر به فراموشي و غفلت از ساير عناصر و ارکان مهم آن شده است.
بسياري از اين مشغوليت ها نيز ناشي از تبعيت از روش هاي غلط و غير علمي در فراگيري آن است. طبيعي است که تبعيت از روش هاي ناصحيح نيز منجر به طولاني شدن دوره يادگيري مي گردد. لذا نتيجه تأسي از روش هاي ناصحيح به کاهش انگيزه و در نهايت سرد شدن افراد ختم مي شود و اين در صورتي است که اين کاهش انگيزه و جذابيت، در ابتدا همان امر جذابي بوده است که بدون توجه به راه هاي صحيح به سردي و بي انگيزگي منجر شده است. طبيعتاً اين افراطي گري ها و غفلت ها منجر به اخلال در بسياري از مسائل ديگر تلاوت قرآن شده و مشکلات آموزشي و مهارتي را نيز به دنبال دارد. ما البته در اين نوشتار به دنبال طرح مشکلات ناشي از اين افراطي گري ها و غفلت ها نيستيم.

نظرات بسته شده است.