گفتاری در باب ساخت شناخت (بخش دوم)

🔷 گفتاری در باب ساخت شناخت
✍🏻 نوشته: محمدکاکاوند
📚 بخش دوم
___________________________

همانطور که اشاره شد يکي از جاذبه ها و زيبايي هاي تلاوت قرآن، مبحث فراگيري مسائل آوايي و آهنگين آن است. بديهي است که براي ورود به هر مبحثي لازم است از مدخل صحيح آن وارد شد همانطور که قرآن کريم مي فرمايد براي ورود به خانه ها از درب آن وارد شويد. ما مي خواهيم در اين نوشتار بدانيم که چه باب يا ابوابي براي ورود به فراگيري صحيح مقامات موسيقايي وجود دارد؟ چه پيش نيازها و مقدماتي براي ورود به اين مبحث جذاب، علمي و هنري وجود دارد؟ و کدام روش صحيح و کدام روش غلط است؟ و ….

🔸 هدف، اهميت شناخت و اهميت فراهم نمودن پيش نيازها:
شناخت و آگاهي پيدا کردن به جهت تسهيل در روند تعليم و سنجش، ايجاد جذابيت در روند آموزش و همچنين فراهم نمودن زمينه انگيزه هاي بيشتر براي کسب آگاهي هاي بيشتر.
همانطور که همه ما مي دانيم ورود به هر علمي بخصوص علومي که متکي بر مهارتها و توانمندي هاي ذهني و عملي مي باشد، نيازمند يکسري از مقدمات و پيش نيازها است. اين پيش نيازها در علم تدريس به عنوان ساخت شناخت علمي شناخته مي شود ساخت شناخت به مجموعه اي از علوم، فنون و مهارتها گفته مي شود که متعلم پيش از ورود به مبحث جديد علمي، آنها را کسب کرده است.
ساخت شناخت در هر مرحله يا سطحي که باشد منجر به بروز يکسري از افعال بيروني مي گردد. اين افعال بيروني يا از روي آگاهي است يا ناآگاهي. فعلي که از روي ساخت شناخت علمي يا آگاهانه باشد، اصولاً به طور مستمر و در هر شرايطي بروز مي کند و فاعل به شکل برنامه ريزي شده کار خاصي را انجام مي دهد.

نظرات بسته شده است.