گفتاری در باب ساخت شناخت (بخش پنجم)

🔷 گفتاری در باب ساخت شناخت
✍🏻 نوشته: محمدکاکاوند
📚 بخش پنجم
_______________________

آيا مي توان روش خاصي را ابداع کرد يا بايد از روش هاي تجربي و سنتي مدرسين و معلمين قرآني پيروي نمود؟ و …
همه اينها و بسياري از سؤالات ديگر، پرسش هايي هستند که توسط متعلمين و علاقمندان مطرح مي شوند. البته روش هاي مختلفي توسط معلمين و مدرسين قرآني مورد استفاده قرار مي گيرد که قابل نقد جدي است و حتي داراي اشکالات علمي و عملي.
همانطور که اشاره شد، براي ورود به هر مبحث علمي بايد ابتدا زيرساخت يا همان ساخت شناخت ايجاد گردد. هدف اوليه ساخت شناخت، ايجاد زمينه ارتباط علمي ميان معلم و متعلم و کسب توانايي اوليه در درک و فهم مطلب علمي و کسب زبان علمي مي باشد. زماني مي توان گفت ميان دو نفر ارتباط علمي برقرار است که ساخت شناخت در هر دو طرف ايجاد شده باشد و هر دو طرف به مسائل و مطالب علمي آن موضوعي که در مورد آن مباحثه مي کنند آشنا و مسلط باشند. کسب مهارت هاي شنوايي و اجراي عملي در بحث فراگيري مباحث موسيقايي تلاوت، امري بديهي و غيرقابل انکار است و بدون آن امکان فراگيري ساير مطالب مربوطه وجود ندارد. ساخت شناختِ مسائل موسيقايي تلاوت، توجه ويژه به امر تقليد و البته مهارت هاي گوش دادن در اين مرحله است.
ابتدا لازم است ساخت شناخت در شيوه شنيدن به شکل موسيقايي و ساختاري در افراد ايجاد شده و اين ساخت شناخت به مرحله تثبيت و آگاهي برسد. به تعبيري مرحله تقليد در واقع مرحله فراگيري طراحي اوليه است.

نظرات بسته شده است.