گفتاری در باب ساخت شناخت (بخش چهارم)

[ Photo ]
🔷 گفتاری در باب ساخت شناخت
✍🏻 نوشته: محمدکاکاوند
📚 بخش چهارم
_______________________

شکل گيري ساخت شناخت علاوه بر عوامل فوق الذکر به موارد ديگر بستگي دارد که در زير اشاره مي شود:
1 – ايجاد فرايند يادگيري – ياددهي جذاب. جذابيت در امر يادگيري – ياددهي زماني ميسر مي شود که موارد ذيل را در بر داشته باشد:
الف):‌ هدف آموزشي مشخص باشد يعني متعلم بداند که از چه نقطه اي شروع و به چه نقطه اي خواهد رسيد.
ب): روند، روش و سيستم آموزشي مشخص باشد.
ج): تکاليف بر اساس سطح توانمندي افراد داده شود و ظرف علمي افراد مورد توجه قرار گيرد.
د):‌ متعلمين در منطقه تقريبي رشد خود به فعاليت آموزشي بپردازند.
ذ): تکاليف از آسان به سخت ارائه شود تا متعلم بعد از کسب هر موفقيت، رضايت، شادي و امينت رواني کسب نمايد.
ر): از سنجش هاي سودمند، مداوم و مستمر که در طول دوره آموزشي مورد تأکيد است استفاده گردد و ….
2 – انگيزه و انگيزش
3 – اهداف عالي و کمالي براي هر فرد
4 – مهارت هاي عملي و علمي معلم
5 – کيفيت و سطح مطالب درسي و علمي
6 – محيط يادگيري
7 – منابع علمي و ….
همه مواردي که اشاره گرديد در کيفيت ساخت شناخت افراد نقش مهمي ايفا مي کنند. فلذا به طور کلي در بحث آموزش مهارتهاي تخصصي تلاوت قرآن، توجه به مسئله ساخت شناخت از مسائل بسيار مهم به شمار رفته و توفيق يا عدم توفيق آموزشي معلم و متعلم به اين مسئله ارتباط دارد.
مقدمات فوق را به اين جهت اشاره کرديم که به اين سوالات برسيم که صحيح ترين روش آشنايي با مهارت هاي تلاوت بخصوص مهارتهاي آوايي و موسيقايي تلاوت قرآن کدام روش و سياق است؟ آيا هر کس مي تواند با هر روشي موفق شود

نظرات بسته شده است.