هدر سایت
- -

گلیساندو یا لیزش صوت

لیزش روی درجات صوتی را گلیساندو می گویند. گلیساندو از تکنیک های مهم پردازش صوت می باشد.