گوش دادن در تقلید

هرچقدر بیشتر گوش دهیم، بهتر میفهمیم. و این قانون اساسی در دوره تقلید است و بخش اعظمی از تقلید متکی به شیوه های گوش دادن می باشد. در گوش دادن باید دو اصل اساسی تمرکز و توجه رعایت شود.

نظرات بسته شده است.