هدر سایت
- -

یکی از آسیب های تجویدی و صوتی

اغراق در تلفظ حروف از آسیب های تجویدی می باشد.