هدر سایت
- -

یکی از دلایل شناخت مقامات

شناخت مقامات و ردیف های هر مقام برای مسئله تلوین لازم و ضروری است و یک قاری حرفه ای باید مقامات را شناخت داشته باشد.