هدر سایت
- -

یکی از دلایل ناکوکی

یکی از دلایل مهم ایجاد ناکوکی، استفاده زیاد از تحریرهایی است که کنترلی روی آنها وجود ندارد.