هدر سایت
- -

یکی از راههای انتقال از بیات به راست

یکی از راههای انتقال از بیات به راست، انتقال از درجه هشتم بیات است که قاری بیات محیر را تبدیل به راست نوا می کند و این حالت، جلوه خاصی را به اجرای بیات و راست می دهد.