هدر سایت
- -

یکی از راههای ایجاد تنوع در ردیف ها

باید تلاش کرد که قفلات معروف کامله، نصفه، حراقه، خادعه و … را برای هر ردیف لحنی در تلاوت اجرا نمود.