هدر سایت
- -

یکی از راه های ارتقاء تنغیم

یکی از راه های ارتقاء تنغیم، تغییر روش در اجرای تلاوت می باشد. مثلاً انتخاب روش ترکیزی در تلاوت.